دادگستری کل استان اصفهان

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه اول(شعبه 1و2و3و4 حقوقی سابق) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه دوم(شعبه 5و6و7 حقوقي سابق) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه سوم(شعبه 9و10و11و12 حقوقي سابق) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه چهارم(شعبه 13و14و15 حقوقي سابق) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه پنجم(شعبه 22و28و31 حقوقي سابق) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه ششم-(ويژه نیابت) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه یازدهم(شعبه 1،2،3،4 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه دوازدهم(شعبه 5،6،7،8 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه سیزدهم(شعبه 9،10،11،12،13 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه شانزدهم(شعبه 16،17،29،30،32 سابق) اصفهان-بهارستان-انتهای خ الفت-جنب شرکت عمران بهارستان 36841130-6 برنامه تعطیلات
شعبه بیستم(شعبه 8،24 سابق) اصفهان-كنارگذر اتوبان شهيد خرازي،حد فاصل خيابان آتشگاه و ميرزاطاهر ، مجتمع قضائي امور تجاري و بازرگاني شهيد مطهري 37713618 برنامه تعطیلات
شعبه اول اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه چهارم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه پنجم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
ریاست کل دادگستری استان اصفهان (احمد خسروي وفا) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر ریاست کل دادگستری 36612022 برنامه تعطیلات
دادستان مرکز استان اصفهان اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان 36612022 برنامه تعطیلات
ریاست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان (سيد مهدي رستگاري) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر ریاست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان 36612022 برنامه تعطیلات
ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (محمد حسين آقايي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان 36612022 برنامه تعطیلات
معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان اصفهان (حسينعلي مهديه) اصفهان - خ چهارباغ بالا- خ شهيدنيكبخت - دادگستري كل استان اصفهان - دفترمعاون قضائي رياست كل دادگستري استان اصفهان 36630134 برنامه تعطیلات
شعبه ششم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هفتم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هشتم اصفهان خ آتشگاه روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات