دادگستری کل استان اصفهان

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه اول(شعبه 1و2و3 حقوقی) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه دوم(شعبه 5و6و7 حقوقي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه سوم(شعبه 9و10و12 حقوقي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه چهارم(شعبه 13و15و4 حقوقي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه 54 حصروراثت شورای حل اختلاف 32653225 برنامه تعطیلات
شعبه پنجم(شعبه 20و21و23و25و31 حقوقي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه 10 حصروراثت شورای حل اختلاف 32653225 برنامه تعطیلات
شعبه ششم-(ويژه نیابت) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه هفتم(ویژه اداره کار) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه یازدهم(شعبه 1،2،3،4 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه اول اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه دوازدهم(شعبه 5،6،7،8 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه سیزدهم(شعبه 9،10،11،12،13 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه چهارم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه شانزدهم(شعبه 17و29و30و32 حقوقی) اصفهان-بهارستان-انتهای خ الفت-جنب شرکت عمران بهارستان 36841130-6 برنامه تعطیلات
شعبه پنجم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هفده(شعب 11و14و16و19و22و28 حقوقی) اصفهان خیابان جی روبروی خیابان مسجد علی خیابان شهدای ستار مجتمع قضایی شهید بهشتی 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
ریاست کل دادگستری استان اصفهان (جناب آقای حبیبی) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر ریاست کل دادگستری 36612022 برنامه تعطیلات
دادستان مرکز استان اصفهان اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان 36612022 برنامه تعطیلات
ریاست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان (سيد محمد موسویان) اصفهان-خ چهارباغ بالا-چهاراه نظر- روبروی سازمان بورس استان-ساختمان اداری ستاد استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 102- -دفتر ریاست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان برنامه تعطیلات
ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (محمد حسين آقايي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان 36612022 برنامه تعطیلات
شعبه بیستم(شعبه 8،24 حقوقی) اصفهان-كنارگذر اتوبان شهيد خرازي،حد فاصل خيابان آتشگاه و ميرزاطاهر ، مجتمع قضائي امور تجاري و بازرگاني شهيد مطهري 37713618 برنامه تعطیلات
معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان اصفهان (حسينعلي مهديه) اصفهان - خ چهارباغ بالا- خ شهيدنيكبخت - دادگستري كل استان اصفهان - دفترمعاون قضائي رياست كل دادگستري استان اصفهان 36630134 برنامه تعطیلات
شعبه ششم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هفتم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هشتم اصفهان خ آتشگاه روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان برنامه تعطیلات