دادگستری شهرستان فلاورجان

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان فلاورجان فلاورجان -كمربندي ملاصدرا -ساختمان دادگستري شهرستان فلاورجان 37422022 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادگستري شهرستان فلاورجان فلاورجان -كمربندي ملاصدرا -ساختمان دادگستري شهرستان فلاورجان 37422022 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان فلاورجان فلاورجان - خيابان فردوسي- بلوار كارگر- ساختمان قديم دادگستري - برنامه تعطیلات