دادگستری شهرستان کاشان

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه اول اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف كاشان كاشان -خيابان باباافضل-روبه روي اورژانس مركزي-مجتمع شوراهاي حل اختلاف كاشان-طبقه همكف 031-55414211 (1044) برنامه تعطیلات
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري كاشان كاشان -بلوار بوستان - ساختمان دادگستري - طبقه اول 031-55414211 (1096) برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري كاشان كاشان -بلوار بوستان - ساختمان دادگستري - طبقه اول 031-55414211 (1101) برنامه تعطیلات